Knjigovodstvo poduzeća

Dobro došli na TED d.o.o - Bjelovar

Knjigovodstveni servis TED d.o.o. nudi slijedeće knjigovodstvene računovodstvene usluge za poduzeća:

 

Ustrojavanje i vođenje dnevnika glavne knjige, izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja
Obračun PDV-a / knjige URA i IRA
Obračun plaća i izrada naloga za plaćanje koje se odnose na poreze i doprinose
Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa
Blagajničko poslovanje
Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
Robno knjigovodstvo / materijalno knjigovodstvo / obračun proizvodnje
Evidencija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i obračun amortizacije
Salda-konti dobavljača i kupaca / evidencija obveza i potraživanja
Izrada kvartalnih(TSI-POD) i godišnjeg financijskog izvještaja (GFI-POD) Financijskoj agenciji
Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, novčanog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje
Izrada porezne prijave
Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke
Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dobit